ÁSZF

A www.muveszvolgykuria.eu weboldal általános felhasználási feltételei és adatvédelmi nyilatkozata

Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni az alábbi felhasználási feltételeket a weboldal használata előtt.

A Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány (székhelye: 8294 Vigántpetend, Hrsz. 402., Nyilvántartó hatóság: Veszprémi Törvényszék, nyilvántartási szám: 19-01-0001700; adószám: 18624896-2-19; képviseli Oszkó-Jakab Natália elnök; a továbbiakban: Alapítvány) működteti és szerkeszti a www.muveszvolgykuria.eu URL cím alatt elérhető, a MűvészVölgy Kúria (a továbbiakban: Kúria) kapcsolatos weboldalt (továbbiakban: Honlap).

A jelen általános szerződési feltételek szabályozzák az Alapítvány által üzemeltetett Honlap és a Honlapról elérhető szolgáltatások, így különösen, de nem kizárólagosan a Kúria belépőjegyeinek, bérleteinek megvásárlására vonatkozó szabályokat, rendelkezéseket. A jelen általános szerződési feltételek nem vonatkoznak a Művészetek Völgye fesztiválra, az ott megrendezésre kerülő programokra, eseményekre, azokra külön szerződési feltételek az irányadók.

A Honlap használatával a felhasználók automatikusan, minden további jognyilatkozat tétele nélkül az alábbi általános felhasználási feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) fogadják el:

1./
Az Alapítvány csak a Honlap tartalmáért vállal bármilyen felelősséget. A Honlapról más fesztiválok, hírportálok, rendezvények, intézmények, pénzintézet, szolgáltatók, harmadik személyek weboldalai, szolgáltatásai is elérhetők hiperlinkek útján (a továbbiakban együttesen: Linkelt Honlapok), melyekre jelen felhasználási feltételek, illetve adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki, és az ezen Linkelt Honlapokon feltüntetett tartalomért, azok valódiságáért, elérhetőségéért az Alapítvány semmiféle, sem közvetlen, sem közvetett felelősséggel nem tartozik. Ha ezen Linkelt Honlapokkal, azok tartalmával kapcsolatban kérdése, kérése merülne fel, az adott Linkelt Honlap üzemeltetőjéhez tud fordulni.

2./
A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Alapítvány befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Alapítvány törli vagy módosítja. Az Alapítvány semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok használatával összefüggésben felmerült károk, illetve egyéb igények vonatkozásában.

I.
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések:
1.1./
Az Alapítvány jogosult arra, hogy a Honlapot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, annak működését szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse, hasonlóképpen jogosult jelen felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosítására. Az Alapítvány a jelen ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et a Honlapon jól látható helyen, a honlap nyitóoldaláról közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon köteles közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után létrejött regisztrációra és az azt megelőzően történt regisztrációra is alkalmazandó.

Az ÁSZF módosításáról az Alapítvány a hatályba lépést megelőzően legalább 8 nappal értesíti a felhasználókat a Honlap nyitólapján.

Amennyiben a felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől számított 15 napon belül a Kft-nél írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a felhasználó az ÁSZF módosítást elfogadta.

Amennyiben a felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a felhasználó kérheti regisztrációjának törlését.

1.2./
A Honlap használója tudomásul veszi, hogy a Honlap módosításából, működésének szüneteléséből, megszüntetéséből, a saját felhasználói felületén tárolt adatok bármilyen módosításából vagy megsemmisüléséből eredő kárért az Alapítvány nem felelős sem a felhasználó, sem pedig harmadik személy irányába.

1.3./
Az Alapítvány jogosult arra, hogy a Honlapra írt hozzászólásokat, illetve a felhasználók által beküldött tartalmat előzetes értesítés nélkül törölje. A Kft-t indokolási kötelezettség nem terheli.

1.4./
Az Alapítvány cookie-kat és más aktív alkalmazásokat használ Honlapunk optimalizálásához és a látogatók igényeinek nyomonkövetéséhez. A böngésző beállításainál a felhasználó kikapcsolhatja a cookie-k alkalmazását, azonban az Alapítvány ezúton felhívja a felhasználók figyelmét, hogy ezt követően a Honlap egyes funkciói nem lesznek használhatóak, elérhetők.

2. Biztonság:

Az adatvédelem és az információbiztonság a Honlap szerkesztésének részét képezi.

Az Alapítvány biztonsági intézkedései biztosítják az általa kezelt adatok védelmét a manipulációk, megsemmisülés és sérülés ellen, illetve jogosulatlan személyek, vagy jogosulatlan közzététel ellen.

Tekintettel azonban arra, hogy az Internet nyílt, informatikai veszélyeket rejtő hálózat, az elektronikus formában továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes érkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Alapítvány semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Amennyiben az Alapítvány a felhasználó adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a felhasználót értesíteni. Az Alapítvány ezt követően köteles a felhasználóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a felhasználónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

Amennyiben az Alapítvány a fenti kötelezettségének eleget tesz, a Kft-t semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a felhasználót ért semmilyen kárért.

II.
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Alapítvány ezúton tájékoztatja a Honlap felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

Az adatok kezelője az Alapítvány

1. Az adatkezelés célja, időtartama, a kezelt adatok és az adatkezeléssel érintettek köre:

Tájékoztatjuk, hogy amikor a felhasználó a Honlapot meglátogatja, az Alapítvány szervere automatikusan felismeri a felhasználó e-mail elérését (ahol lehet), illetve IP címét.

Az Alapítvány szervere automatikusan tárolja a felhasználó IP címét, illetve ahol lehetséges, e-mail elérését, információkat arról, hogy a felhasználók milyen oldalakra lépnek be, illetve látogatnak meg, felhasználó specifikus információkat arról, hogy a felhasználó milyen oldalakhoz fért hozzá, vagy látogatott meg.

Az Alapítvány szervere tárolja továbbá a felhasználó Internet-szolgáltatójának a nevét, a weboldal címét, ahonnan a Honlapra látogatott, a weboldalakat, amelyeket a Honlapról felkeresett, valamint a látogatás dátumát és időtartamát is.

Az Alapítvány a felhasználó IP címéből, az általa látogatott weboldalakból, az internet-szolgáltató adataiból, a látogatás dátumából, időtartamából a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Alapítvány ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. Ezen adatok felvétele és tárolása a Honlap működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.


Az Alapítvány kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja:
– a Honlap használatának és az Alapítvány által a Honlapon nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevételének biztosítása,
– a felhasználó azonosítása,
– az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése,
– bankkártyás és egyéb mobilfizetési tevékenység megkönnyítése és biztosítása,
– az oldal megjelenítésének perszonalizálása.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Alapítvány munkatársai férhetnek hozzá.

A regisztrációval a felhasználók kifejezetten hozzájárulnak, hogy az Alapítvány mint adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Az oldalon történő bármely adatszolgáltatás önkéntes, a megadott adatok bármikor törölhetők, illetve a felhasználó kérésére azokat az Alapítvány haladéktalanul törli.

Az Alapítvány a felhasználók személyes adatait minden esetben csak a szükséges mértékben, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése:

Az Alapítvány kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azzal szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Az Alapítvány az általa kezelt személyes adatokat az érintett felhasználó kifejezett, írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek nem adja át, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi.

Az Alapítvány biztosítja, hogy a felhasználók elérhessék, illetve módosíthassák saját személyes adataikat.
Kérésre az Alapítvány a felhasználók rendelkezésére bocsátja azokat az általuk korábban, önkéntesen megadott információkat, amelyeket az Alapítvány megőriz róluk a regisztrációt követően.

A felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos észrevételeivel, panaszaival az alábbi személyekhez az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

Név: Oszkó-Jakab Natália, ügyvezető
E-mail: [email protected]

A hibás adatokat az Alapítvány a felhasználó kérésére javítja. A hibás adatokat a felhasználók szintén a fenti elérhetőségeken tudják bejelenteni.

3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

1. Oszkó-Jakab Natália önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetők
   Alapítvány munkavállalói

A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Kelt: Budapest, 2020.01.01.

LÁTOGATÓI ÁSZF

MŰVÉSZVÖLGY KÚRIA

LÁTOGATÓI RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen részvételi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány (székhelye: 8294 Vigántpetend, Hrsz. 402., Nyilvántartó hatóság: Veszprémi Törvényszék, nyilvántartási szám: 19-01-0001700; adószám: 18624896-2-19; képviseli Oszkó-Jakab Natália elnök; (a továbbiakban: Szervező) által szervezett MűvészVölgy Kúria rendezvényein (a továbbiakban: fesztivál vagy Kúria) résztvevő látogatók (továbbiakban: Látogató vagy Látogatók) részvételének feltételeit, szabályait, valamint a Szervező és a Látogatók (a továbbiakban együtt: Felek) között a belépők (jegy, bérlet) megvásárlása révén keletkező jogviszonyból (szerződés) eredő fontosabb jogokat és kötelezettségeket.

1.2. A látogatók saját felelősségükre léphetnek be a MűvészVölgy Kúriába, illetve a szervezett programokra. A Kúriában történt esetleges káreseményekre, így felelősségét mindenre kiterjedően kizárja.

1.3. A Szabályzat a Ptk. (2013. évi V. tv.) terminológiája alapján általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül, így ha bármilyen jogszabály vagy a Szervező által kiadott okirat a látogatókra vonatkozó ÁSZF-et említ, úgy ez alatt jelen Szabályzatot kell érteni.

1.4. A hatályos Szabályzat a http://www.muveszvolgykuria.eu/ oldalon hozzáférhető, továbbá Kúria épületében megtalálható, kérjük, hogy az ingyenes programon való részvétel előtt figyelmesen olvassa el, mivel az épületbe való belépésével elismeri annak megismerését, és magára nézve kötelezőnek fogadja el a Szabályzatban foglaltakat.

1.5. Az ingyenes programon való részvételével a Látogató hozzájárul, hogy róla, mint a rendezvény résztvevőjéről videofelvétel vagy fotó készülhet.

2. A Felek közötti jogviszony tartalma

2.1. A Szervező a Látogató részére belépő megvásárlása ellenében biztosítja a részvétel lehetőségét a rendezvényre, a Látogató pedig köteles a belépő ellenértékét megfizetni a Szervező részére.

3. Belépők (jegyek, bérletek)

3.1. A belépők fajtáiról és azok áráról a Szervező a honlapon és a jegyárusító és információs pontokon ad tájékoztatást. A belépők ellenértéke jelen Szabályzatban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel került meghatározásra.

4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a Kúriában a kulturált társadalmi együttélés általánosan elfogadott viselkedési szabályainak, a vonatokozó jogszabályoknak, valamint jelen szabályzatnak megfelelően viselkednek.

4.2. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti vagy sértheti, továbbá az olyan magatartástól, amely nem illeszkedik a Kúria szellemiségébe.

4.3. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy rendkívül fokozott figyelmet fordítanak a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük és mások testi épségének megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére, tartózkodnak minden olyan magatartástól, ami a Kúria épületét károsíthatja.

4.4. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a dohányzásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartják. Kifejezetten vállalják, hogy amennyiben a Szervezőt a Látogató jogszabálysértésére figyelemmel az illetékes hatóság megbírságolja, úgy a Szervező részére megtérítik a bírság összegét.

4.5. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Kúrián kívül vásárolt italokat nem jogosult bevinni az egyes programhelyszínekre.

4.6. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervező, valamint a tőle engedéllyel rendelkezők a Kúirában hang- és képfelvételt készíthetnek, ezek készítéséhez és korlátlan felhasználásához (pl. közzététel, átdolgozás, többszörözés, nyilvánosságra hozatal, nyilvánossághoz közvetítés és forgalmazás stb.) a Látogatók kifejezetten, ingyenesen hozzájárulnak. A hivatkozott hang- és képfelvételt készítés és felhasználás kapcsán a Látogatók nem jogosultak igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

4.7. A Látogatók jogosultak a Kúriában hang- és képfelvétel készítésére, de a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a Szervező előzetes írásbeli engedélyével készíthetnek.

4.8. A Látogatók a programon való részvétellel kifejezetten vállalják, hogy a Szervezővel a jogszabályi keretek között mindenre kiterjedően együttműködnek, veszélyhelyzet esetén utasításait követik.

4.9. A Szervező kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás, továbbá helyszín- és időpontváltozás jogát. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen változások kapcsán.

4.10. A Szervező – a Ptk. eltérést nem engedő szabályaira figyelemmel – kizárólag a programhelyszíneken történt, Szervező által szándékosan okozott károkért, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel a belépővel rendelkező Látogatók felé. A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét minden, az előző mondatban nem említett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező esetleges kárát, a Kúria felé érvényesítheti.

4.11. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett ingóságok, értékek illetve a Kúriába behozott, őrizetlenül hagyott tárgyak megrongálódásából és eltűnéséből eredő kárért a Szervező felelősségét kizárja.

4.12. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a vendéglátósok, árusok, egyéb közreműködők és partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket a közreműködők, árusok, vendéglátósok, egyéb partnerek szolgáltatásuk nyújtásához vagy egyébként a tevékenységük során használt tárgyai a Látogatónak okoznak.

4.13. A Látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az általa a Kúriában okozott károkért, mind a Szervező, mind harmadik személyek irányába. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató jogellenes magatartása okozott az árusoknak, vendéglátósoknak, egyéb partnereknek, illetve egyéb jogalanyoknak.

4.14. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervezőt nem terheli felelősség a rendezvényre behozott látogatói dolgokban bekövetkezett kárért (például, de nem kizárólagosan a megrongálódásból, eltűnésből, eltulajdonításból eredő kárért). A Szervező nyomatékosan felhívja a Látogatók figyelmét, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül, az értékeket az értékmegőrzőben helyezzék el.

4.15. A Látogató tudomásul veszi, hogy jelen Szabályzat előírásait megsértő Látogatót a Szervező jogosult azonnali hatállyal eltávolítani a rendezvényről, illetve jogosult megtiltani, hogy a rendezvényre belépjen. Ezen esetekben a Látogató nem jogosult a belépő visszaváltására.

4.16. A Látogató tudomásul veszi, hogy kutyát kizárólag szájkosárban és pórázzal hozhat a helyszínre, az érvényes jogszabályi keretek között.

4.17. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következtében kialakult vírushelyzet „előre nem látható oknak”, azaz vis maiornak nem minősül, így a Látogató a járványra hivatkozva sem jogosult a megvásárolt belépő visszaváltására.

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a járványügyi helyzethez kapcsolódó állami vagy hatósági előírásra, jogszabályi rendelkezésre vagy hatósági ajánlásra tekintettel a rendezvény nem tartható meg, úgy ezt a szerződés lehetetlenülésének tekintik, így a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, továbbá a Felek tudomásul veszik, hogy ebben az esetben a lehetetlenné válásért egyik fél sem felelős, valamint kártérítés címén nem jogosultak igényt támasztani egymással szemben. Szervező egyoldalúan jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a rendezvény bármilyen okból, akár a Szervező döntése alapján elmarad, mely esetben a Látogató kártérítés címén nem jogosult igényt támasztani Szervezővel szemben.

Felek rögzítik, hogy Szervező jogosult (de nem köteles) a Látogatótól vírustesztet, védettséget igazoló okmányt, vagy azzal egy tekintet alá eső orvosi igazolást kérni, annak bemutatását előírni a rendezvényre való belépést megelőzően. Amennyiben a Látogató pozitív vírustesztet produkál, vagy védettségét nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni Szervező felé, úgy Szervező jogosult megtiltani a rendezvényre történő belépést azzal, hogy Látogató sem kártérítés, sem a belépő árának visszatérítése címén nem jogosult igényt támasztani Szervezővel szemben. Látogató kötelezettséget vállal arra, hogy a járványügyi hatósági ajánlásokat és intézkedéseket – különösen maszkviselés és távolságtartás – maradéktalanul betartja. Amennyiben ezen kötelezettségét Látogató megszegi, úgy Szervező jogosult azonnali hatállyal a szerződést megszüntetni és a Látogatót a rendezvény területéről eltávolítani azzal, hogy Látogató sem kártérítés, sem a belépő árának visszatérítése címén nem jogosult igényt támasztani Szervezővel szemben.

4.18. A Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényen ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások ellenértékét kizárólag a Szervező által megszabott fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki.

5. Záró rendelkezések

5.1. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. (2013. évi V. tv) és a jelen jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Kelt: Budapest, 2020. 01. 01.

To top